Integracja w przedszkolu

Integracja w naszym przedszkolu istnieje od grudnia 1995 roku. W odpowiedzi na potrzeby dzieci niepełnosprawnych z naszej dzielnicy w przedszkolu organizowane są obecnie dwie grupy integracyjne.

Praca w tych grupie integracyjnej opiera się na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz na Programie Pracy Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 na dany rok szkolny. Integracje realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki i wychowania – dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Daje ona możliwość współuczestniczenia im w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym.

Grupy integracyjna to grupy mniej liczne (od 18 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych). Pracuje w nich większa ilość nauczycieli (2 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 1 nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, a w grupie 3 latków dodatkowo pomoc nauczyciela). Nauczyciele starają się stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki dzieciom, nie tworząc sztucznego podziału ról między pedagogiem wychowania przedszkolnego, a pedagogiem współorganizującym, mimo iż właśnie to ci drudzy są rzecznikami praw dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne pracują w czasie realizacji podstawy programowej w godz. 9.00 – 13.00 wspierając dziecko z orzeczeniem podczas zajęć grupowych, zabawy oraz wszystkich czynności samoobsługowych. Prowadzą dodatkowo z dziećmi niepełnosprawnymi, poza pracą w grupie, indywidualne zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne.

Dla każdego dziecka niepełnosprawnego opracowywany jest IPET (Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny) zawierający program pracy indywidualnej specjalistów, którzy udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszej placówce. IPET tworzony jest na okres całego etapu edukacyjnego przedszkola przez nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem, logopedą, rehabilitantem oraz terapeutą SI. Jest on dostosowany do możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka. Weryfikowany i aktualizowany co kwartał. Więcej informacji na temat zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach można uzyskać na stronie www.men.gov.pl Z dziećmi niepełnosprawnymi pracują dodatkowo specjaliści : logopeda, psycholog, rehabilitant, terapeuta Integracji Sensorycznej realizując zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie  kształcenia specjalnego.

Dzieci zdrowe w grupach integracyjnych realizują takie same treści programowe, jak dzieci w grupach masowych, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.

Nabór dzieci niepełnosprawnych do grup integracyjnych odbywa się raz w roku w czasie rekrutacji do przedszkola. Dzieci niepełnosprawne biorą udział w elektronicznym systemie naboru do przedszkoli. Rodzice składając wniosek o przyjęcie do przedszkola dołączają orzeczenie do kształcenia specjalnego, które jest warunkiem ubiegania się o przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do grupy integracyjnej. Orzeczenie wydawane jest przez rejonową poradnię psychologiczno pedagogiczną. Dla dzieci z Dzielnicy Ochota jest to Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 9 w Warszawie, przy ul. Radomskiej 13/21. W czasie roku szkolnego dzieci niepełnosprawne przyjmowane są w przypadku wolnych miejsc.
W roku szkolnym 2022/2023 grupy integracyjne to grupa dzieci 3 letnich i grupa dzieci 6 letnich.

Ze względu na specyfikę pracy naszego przedszkola dzieci niepełnosprawne, w miarę możliwości, przyjmowane są też, na zasadzie włączającej, do grup masowych. Jednak nie każde dziecko niepełnosprawne ma warunki psycho-fizyczne aby poradzić sobie w tak licznej grupie bez wspomagania pedagoga współorganizującego.

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci:
• niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
• autystyczne,
• z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,
• z niedosłuchem,
• z dziecięcym porażeniem mózgowym,
• niepełnosprawne ruchowo,
• z niepełnosprawnością sprzężoną.
W związku z barierami architektonicznymi nie przyjmowane są dzieci z poważną niepełnosprawnością ruchową.

Inne przedszkola integracyjne dzielnicy Ochota:
Przedszkole Nr 102, ul. Siewierska 5/7
Przedszkole Nr 312, ul. Okińskiego 5
Przedszkole Nr 404, ul. Białobrzeska 19