Deklaracja dostępności

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

przedszkole70.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– niektóre pliki są w formacie skanów lub zdjęć (na przykład dyplomy, podziękowania). Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych

– zdjęcia są bez opisu słownego. Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych

– mapa w zakładce „Lokalizacja” jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:  

osoba kontaktowa: Dorota Potocka

adres e-mail: p70@eduwarszawa.pl

numer telefonu 22 822 23 21                                         

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje na temat procedury skargowo-wnioskowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 znajduje się w Warszawie, przy ulicy Rokosowskiej 2. Mieści się na parterze i pierwszym piętrze budynku mieszkalnego.
  2. W pobliżu przedszkola znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  3. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem głównym są sześciostopniowe schody. Brak platform, pochylni.
  4. Domofon znajduje się po prawej stronie drzwi wejściowych.
  5. Placówka nie posiada pętli indukcyjnej oraz systemu informacji głosowych dla osób niedosłyszących.
  6. Nie zapewniamy możliwości obsługi dla osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
  7. Istnieje prawo wstępu z psem asystującym do holu przedszkolnego, w którym pracownik obsługi udzieli pomocy w załatwieniu bieżącej sprawy.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.