Program Przedszkola

Nasze przedszkole jest placówką publiczną, pracującą zgodnie z nową podstawą programową, której celem jest :
* kształtowanie wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
* kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
* rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
* stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
* troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
* budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
* wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
* kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej,
* zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Nasze przedszkole wpływa na :
* Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
* Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
* Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
* Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
* Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
* Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
* Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
* Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
* Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
* Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
* Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
* Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
* Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
* Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
* Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”, zapewnia pomoc specjalistów (psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej).

Wobec rodziny (opiekunów) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
* pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
* informuje na bieżąco o postępach dziecka,
* uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań.

Rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji przedszkolnej. W przedszkolu działa Rada Rodziców, składająca się z reprezentacji rodziców (po jednym rodzicu z każdej grupy), która współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Przedszkola w zakresie organizowania warunków nauczania – zabawy, imprez i wycieczek dla dzieci, upominków i wspomagania placówki. Rada Rodziców wyraża swoje zdanie w zakresie poziomu pracy przedszkola, jest informowana o jakości pracy placówki, współpracuje w zakresie opiniowania awansu zawodowego nauczycieli.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach czterech określonych obszarów edukacyjnych:
* Poznanie i rozumienie siebie i świata.
* Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
* Odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
* Budowanie systemu wartości.

Praca z dziećmi opiera się na:
* Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN,
* Koncepcji Pracy Przedszkola
* Rocznym Programie Pracy Opiekuńczo Wychowawczo Dydaktycznej przygotowywanym przez Radę Pedagogiczną placówki i realizującym Koncepcję Pracy Przedszkola,”,

*Program własny „Dbam o zdrowie”

*Program własny „Sprawne ucho”
* Programie „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”
* Programie „Dziecięca matematyka. Program przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych”
* Miesięcznych Planach pracy przygotowywanych dla poszczególnych grup przez nauczycieli.

Nauczycielki w pracy z dziećmi wykorzystują elementy następujących metod:
* Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
* Pedagogika zabawy
* Metoda projektu
* Drama

*Sensoplastyka

W przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe – bezpłatne :
* gimnastyka korekcyjna,
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora.

Wszystkie dzieci korzystają również z logopedycznych zajęć grupowych organizowanych przez naszych logopedów.