Zmiana zasad rekrutacyjnych

REKRUTACJA 2020/2021 – ZMIANA ZASAD PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki – dpotocka@edu.um.warszawa.pl lub przedszkole70@gazeta.pl
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki tylko w zamkniętych kopertach. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku, przygotowanie pojemników, do których interesanci będą składali wnioski.

Wniosek i dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5-ciu dni od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie  pod numerem tel. 519 715 992 i mailowo.

W wypadku braku możliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, komisja rekrutacyjna na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium na podstawie oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu, w treści którego rodzice/prawni opiekunowie zobowiążą się do ich późniejszego dostarczenia – do 31 marca 2020r.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.